Hem

Sällskapet

Fredrik Henrik af Chapman

Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman har till huvudändamål att samla och förmedla kunskaper om F H af Chapman (1721-1808) och hans betydelse för svensk och internationell sjöfart, skeppsbyggnad, marin amfibieutveckling och ingenjörskonst.

 

Sällskapet vill också öka intresset för segelsjöfarten under hans tid.

 

Sällskapet anordnar möten, studiebesök och publiceringsverksamhet.

 

Sällskapet följer tillvaratagandet av det skepp i Stockholm, som bär namnet

af Chapman.

Varmt välkommen som medlem i sällskapet. 


Här träffar du andra som också är sjöfarts- och historieintresserade.

Å̊rsavgiften är f.n. 150 kr/år för enskild och för makar/sambos 200 kr/år.

Betalas till Sällskapet F H af Chapmans plusgirokonto 41 46 01-5.

V.g. ange namn, postadress, telefonnummer (mobil) och e-postadress.